Przedsiębiorco ZUS umorzy Twoje składki! - Kancelaria Radcy Parawnego Bartosz Tomczuk

Idź do spisu treści

Menu główne

Przedsiębiorco ZUS umorzy Twoje składki!


Przedsiębiorco ZUS umorzy Twoje składki!

W dniu 15 stycznia 2013 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Na abolicji skorzystają nie tylko przedsiębiorcy, którym ZUS naliczył dług z powodu niejasnych przepisów, które obowiązywały w okresie od 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. (w szczególności chałupnicy i osoby, które zwiesiły działalność gospodarczą), ale również ci, którzy celowo w tym czasie nie płacili składek. Jednocześnie umorzenie obejmie jedynie składki zaległe, a więc te, które nie zostały do tej pory opłacone, ustawa nie przewiduje bowiem zwrotu już opłaconych przez Ciebie składek.

Kto i na jakich warunkach może domagać się umorzenia należności?


Ustawa przewiduje możliwość umorzenia składek wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, oraz odsetek za zwłokę i pozostałych powstałych kosztów (w kosztów egzekucyjnych), dla osób prowadzących pozarolnicza działalność, które w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłaciły należnych z tego tytułu składek.

Z wnioskiem o umorzenie należności przedsiębiorcy, który nie regulował swoich zobowiązań może również wystąpić spadkobierca lub osoba trzecia (np. małżonek), jeżeli w zakresie tych zobowiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o ich odpowiedzialności.

Warunkiem umorzenia Twoich należności wobec ZUS jest w szczególności brak zobowiązań z tytułu składek za osoby zgłaszane przez Ciebie do ubezpieczeń (pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące) – za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu, oraz brak należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy należnych za siebie – za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu należności.  


Jeżeli posiadasz należności niepodlegające umorzeniu (np. za pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące) musisz zapłacić je w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności. Jeżeli nie będziesz miał możliwości spłacenia należności niepodlegających umorzeniu w wymienionym terminie, możesz wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie ich na raty.


Postępowanie egzekucyjne a złożenie wniosku o umorzenie należności?


Złożenie wniosku o umorzenie składek powoduje zawieszenie postępowań egzekucyjnych, a w przypadku osób, które spłacały układy ratalne - wyłączenie od zapłaty niespłaconej części układu.


Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek?


Wniosek o umorzenie należności należy złożyć w terminie od 15 stycznia 2013 r. do 15 stycznia 2015 r. w formie pisemnej, w jednostce organizacyjnej ZUS bądź za pośrednictwem poczty.

Jeżeli w okresie od 15 stycznia 2013 r. do 15 stycznia 2015 r. została lub zostanie wydana Ci przez ZUS: decyzja o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym albo decyzja o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne albo decyzja o odpowiedzialności za zadłużenie z tytułu składek za osoby prowadzące pozarolniczą działalność - wniosek o umorzenie możesz złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba że termin do 15 stycznia 2015 r.  będzie dla Ciebie korzystniejszy.

Jeżeli na dzień 1 września 2012 r. nadal prowadziłeś działalność gospodarcza do wniosku o umorzenie należności należy dołączyć: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc "de minimis", oświadczenie zawierające niezbędne informacje do ustalenia przez ZUS odpowiedniej kategorii dla przedsiębiorcy oraz zaświadczenie o udzielonej pomocy "de minimis".


Negatywne konsekwencje umorzenia składek


Wskazać również należy, że umorzenie należności z tytułu składek ma również swoje negatywne konsekwencje, gdyż spowoduje, że okres za jaki składki zostaną umorzone nie zostanie Ci zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

Autor:
Radca Prawny Bartosz Tomczuk

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego