Obniżone składki ZUS - Kancelaria Radcy Parawnego Bartosz Tomczuk

Idź do spisu treści

Menu główne

Obniżone składki ZUS


Obniżone składki na ubezpieczenie społeczne


Trudna sytuacja na rynku pracy może sprawić, że w bieżącym roku wiele osób zdecyduje się na rozpoczęcie własne j działalności gospodarczej. Niektóre osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, mogą skorzystać z niższych, preferencyjnych stawek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym zyskać więcej pieniędzy. Warto zatem sprawdzić kto może skorzystać dobrodziejstwa preferencyjnych składek ZUS oraz jakie wiążą się z tym ograniczenia.

Kto może skorzystać z preferencyjnych składek


Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2013 r. kwota ta wynosi 480 zł). Od tej podstawy osoba prowadząca firmę będzie naliczała składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe (jeżeli przystąpi do tego ubezpieczenia, gdyż ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej działalność jest dobrowolne).

Ewentualne okresy zawieszenia działalności w ciągu 24 miesięcy nie przesuwają czasu ustania prawa do korzystania z preferencyjnych składek.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne nie mogą skorzystać osoby, które:

a) w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność.

Powyższe ograniczenie dotyczy byłych i obecnych wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz wspólnik jednoosobowy spółek z o.o., a także twórców i artystów.


Termin 60 miesięcy należy liczyć od miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczęliśmy prowadzenie działalności gospodarczej.

b) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z preferencyjnych składek nie skorzystają zatem osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują na rzecz byłego pracodawcy czynności wykonywane wcześniej na podstawie umowy o pracę.

Rejestracja przedsiębiorcy w ZUS  

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca, który chce skorzystać z preferencyjnych składek musi złożyć w ZUS formularz: ZUS ZUA- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 00.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego