Długi w spadku - Kancelaria Radcy Parawnego Bartosz Tomczuk

Idź do spisu treści

Menu główne

Długi w spadku


Długi w spadku


Spadek kojarzy nam się na ogół z majątkiem takim jak: mieszkanie, działka budowlana, samochód czy sporą sumą pieniędzy, który osoba zmarła pozostawiła po sobie. Często zapominamy jednak, że dziedziczeniu podlegają nie tylko aktywa zmarłego, ale także jego długi, którymi mogą być niespłacone kredyty lub pożyczki. Jak zatem zabezpieczyć się przed niechcianym spadkiem?

Odpowiedzialność za długi spadkowe


Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia – ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.

Spadkobierca ma trzy możliwości:
- może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (proste przyjęcie spadku),
- może przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, czyli do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku),
- może spadek odrzucić.

Jeżeli zatem długi, które pozostawił spadkodawca znacznie przekraczają wartość aktywów spadku najkorzystniejszym rozwiązaniem dla spadkobiercy jest odrzucenie spadku.


Odrzucenie spadku


Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Nie złożenie oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczne z przyjęciem spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Aby odrzucić spadek, należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu spadkobiercy albo u notariusza. Po złożeniu oświadczenia spadkobierca traktowany jest jak osoba, która nie dożyła otwarcia spadku i jej udział przypadnie pozostałym spadkobiercom.

Spadkobierca musi pamiętać, że nawet jeśli pozbędzie się spadku i długów spadkodawcy, to w jego miejsce wejdą jego dzieci i to na nie spadnie kłopotliwym spadek. Wtedy również dzieci powinny odrzucić spadek. W przypadku małoletnich dzieci oświadczenie o odrzuceniu spadku może złożyć tylko ich przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę powinno zawierać dane spadkobiercy, wskazanie czy dziedziczy na podstawie ustawy albo testamentu oraz oświadczanie, że odrzuca w całości spadek po zmarłym spadkodawcy w określonym dniu. Do oświadczenia trzeba dołączyć akt zgonu spadkodawcy oraz podać informacje o wszystkich znanych spadkobiercach i testamentach sporządzonych przez spadkodawcę. Koszt złożenia takiego oświadczenia w sądzie wynosi 50 złotych.

Oświadczenia o odrzuceniu spadku, co do zasady nie można odwołać, dlatego taką decyzję trzeba dobrze przemyśleć.

Przed pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe w przypadku braku oświadczenia o odrzuceniu spadku chroniona jest zawsze osoba małoletnia, osoba co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia oraz osoby prawne, których brak oświadczenia spowoduje nabycie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.

Reasumując, należy pamiętać, że w skład spadku mogą również wchodzić długi spadkodawcy i jeżeli przekraczają one znacznie wartość spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku spadkobierca może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Autor:
Radca Prawny Bartosz Tomczuk

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego